Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 1. Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.foppapedretti-casaideale.sk  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti, CASA IDEALE s.r.o. so sídlom Martinengova 12  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46649026 DIČ: 2023501700 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.foppapedretti-casaideale.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 3. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na foppapedretti-casaideale.sk.
 4. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na foppapedretti-casaideale.sk

 

Článok 2

Objednávka a Kúpna zmluva

 1. Podmienkou platnosti a záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formuláru potrebného pre odoslanie objednávky.
 2. Pri zadávaní objednávky je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť CASA IDEALE s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.
 3. Elektronická objednávka prijatá Predávajúcim je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.
 5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@foppapedretti-casaideale.sk

 

Článok 3

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho v zmysle čl. II ods. 5 VOP.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • Predávajúci nie je schopný tovar z akýchkoľvek dôvodov dodať v lehote uvedenej v týchto VOP. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní

 

Článok 4

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať nepoškodený a nepoužívaný tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady

 

Článok 5

Cennové  a platobné podmienky

 1. Všetky  ceny tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom foppapedretti-casaideale.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Ceny tovarov sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.
 2. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú kúpnu cenu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí;tento sposob platby možný len pri objednávke do 200 EUR
  • PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej kúpnej ceny tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Predávajúceho CASA IDEALE s.r.o.

 

Článok 6

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Spoločnosť CASA IDEALE  sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť  nemá tovar fyzicky na sklade  (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia faktúry.
 2. O statuse (potvrdenie, zaplatenie, vyexpedovanie) elektronickej objednávky je Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.
  • Ak suma objednávky je nižšia ako 200 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho.
  • Ak suma objednávky je nad 200  €, spoločnosť CASA IDEALE, s.r.o. dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike).
  • Osobný odber po vzájomnej dohode kupujúceho s predavajúcim (možnosť len pri bezhotovostnom prevode)
 4. Predávajúci si účtuje poštovné podľa cenníka spoločnosti DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o. podľa zvoleného spôsobu doručenia. Poštovné bude pripočítané ku kúpnej cene elektronicky objednaného tovaru.
 5. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 7. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

 1. Kupujúci  si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
 3. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu ihneď najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
 4. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (napr. veľkosť) V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti ihneď najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 2, ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 2.Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s nepoškodeným tovarom, ktorý sa má vymeniť.
 5. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru Bližšie podmienky sú upravené v článku 8 týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na www.foppapedretti-casaideale.sk
 6. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:
  • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  • Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;
  • Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
  • Číslo elektronickej objednávky;
  • Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
  • Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
  • Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;
  • Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
  • Dátum a podpis Kupujúceho.
 7. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne emailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
 8. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 14 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 9. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
 10. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 11. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 12. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 2,3 a 4 tohto článku.

 

Článok 8

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.­­­  Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.foppapedretti.sk

 

Článok 9

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na foppapedretti-casaideale.sk  Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a  poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na foppapedretti-casaideale.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z foppapedretti-casaideale.sk
 3. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na foppapedretti-casaideale.sk
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na foppapedretti-casaideale.sk
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.